Záujemcom o štúdium

3152 H 02 Krajčír - dámske odevy

Profil absolventa učebného odboru 3152 H 02 krajčír – dámske odevy

Absolventi vzdelávacieho programu sú pripravení na výkon odborných činností v odbore 3152 H 02 krajčír – dámske odevy. Teoretickú aj praktickú odbornú prípravu tvorí učivo spracované v jednotlivých obsahových okruhoch so zameraním na zásady materiálovej, technologickej, konštrukčnej a výtvarnej prípravy, ekonomicko-spoločenských a ekologických zákonitostí a jeho aplikáciu v praktických činnostiach. Absolventi ovládajú zodpovedajúcu odbornú terminológiu, majú osvojené poznatky o materiálovej a surovinovej základni, poznajú obsluhu jednoduchých a špeciálnych strojov a zariadení. Vedia plniť svoje pracovné úlohy spojené s ich konkrétnym pracovným zaradením, s prihliadaním na plnenie zadefinovaných ekonomických a ekologických požiadaviek výroby a služieb príslušného odvetvia, so súčasným dodržiavaním pracovnej disciplíny, zásad a opatrení spojených s úlohami na úseku činnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia a protipožiarnej ochrany. Ďalší odborný rozvoj absolventov a získanie vyššej úrovne vzdelania absolventov umožňuje odborná príprava v nadväzujúcich študijných odboroch, v nadstavbovej forme štúdia. Po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné práce vo veľkých, stredných a malých firmách textilného a odevného priemyslu, špeciálnej výrobe, pri výrobe technickej konfekcie alebo v samostatnom podnikaní v oblasti výroby a poskytovania služieb.

SkVP-krajcir_qr.pdf