Záujemcom o štúdium

3675 H Maliar

Profil absolventa učebného odboru 3675 H maliar

Absolvent učebného odboru maliar je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať. Má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. V oblasti schopností a zručností je absolvent schopný samostatne vykonávať všetky potrebné činnosti súvisiace s konečnou povrchovou úpravou interiérových a exteriérových priestorov. Je oboznámený so základmi murovania, s druhmi a úpravami povrchov stavebných konštrukcií, s vykonávaním jednoduchých betonárskych prác, ručným opracovaním dreva a sadrokartónu, s vykonávaním údržby, opráv a rekonštrukcií objektov, so stavebnými slohmi. Dobre sa orientuje v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy všetkých druhov maliarskych a natieračských prác, uvedomuje si zodpovednosť za výsledky svojej činnosti a dodržiavanie technologických postupov. Absolvent má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil pre kvalifikovaný výkon odborných činností. Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov. Je schopný cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Má byť schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj stavebných materiálov a technológií, ovládať manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti.. V práci je schopný uplatňovať moderné metódy a technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore 3659 4 stavebníctvo dennou, večernou alebo externou formou a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími aktivitami a tým rozširovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

SkVP-maliar_qr.pdf