Záujemcom o štúdium

2697 K Mechanik elektrotechnik

4-ročný študijný odbor

Názov školského vzdelávacieho programu

Technický pracovník v oblasti elektrotechniky

Kód a názov ŠVP

26 elektrotechnika, 2013-762/1857:9-925

Kód a názov študijného odboru

2697 K mechanik elektrotechnik

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná a externá

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- získaním základných odborných vedomosti a zručnosti sa absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať samostatnú technickú a ekonomickú činnosť vo výrobných procesoch, v technickej príprave výroby, v materiálnom hospodárstve, pri administratívnych činnostiach, v priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom a štátnom sektore, v oblasti informatiky, polytechniky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- pomaturitné štúdium

- študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

 

Profil absolventa študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnik

Absolvent skupiny odborov 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a  schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti. Získané vzdelanie dáva absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Odbornou praxou a ďalší  štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si zvyšuje aj svoju odbornú kvalifikáciu.

SkVP-MEL.pdf