Záujemcom o štúdium

2447 K Mechanik hasičskej techniky

4-ročný študijný odbor

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Technický pracovník v oblasti hasičstva a záchrany osôb a majetku

Kód a názov ŠVP

24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II

Kód a názov študijného odboru

2447 K mechanik hasičskej techniky

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o maturitnej skúške

- výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- povolanie mechanik požiarnej techniky, náročné pracovné činnosti v odbore požiarnej ochrany, technik-strojník a technik špecialista strojnej služby

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- štúdium na vysokých školách (vrátane vojenských), najmä so zameraním na oblasť požiarnej ochrany

- pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdelanie

Profil absolventa študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej techniky 

Absolvent chápe význam práce pre svoj rozvoj a pre rozvoj celej spoločnosti. Vzťah k práci sa u neho prejavuje uvedomelou pracovnou disciplínou, svedomitosťou, zodpovednosťou pri plnení pracovných úloh, tvorivým prístupom k práci, túžbou po ďalšom vzdelávaní a kladným vzťahom k rôznym formám spoločensky prospešnej činnosti. Absolvent má schopnosti tvorivo a samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, aplikovať získané vedomosti a zručnosti v praktickej činnosti, iniciatívne riešiť úlohy na pracovisku, prípadne organizovať a riadiť činnosť svojich spolupracovníkov. Vie zabezpečovať starostlivosť o zverené technické prostriedky, opravy a kontroly ich stavu a výkon strojnej služby pri zdolávaní požiarov, haváriách, živelných pohromách a katastrofách. Organizuje a uskutočňuje odbornú prípravu z oblasti strojnej služby a pripravuje odborné stanoviská pri nákupe a vyraďovaní základnej a špeciálnej hasičskej techniky. Dokáže vykonávať hasiace práce, záchranu osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím základnej a špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a dýchacej techniky v protichemických a žiaruvzdorných oblekoch. Ovláda ručné spracovanie technických materiálov, vrátane ich prípravy, pracovného postupu a voľby pracovných prostriedkov. Vie robiť zodpovedajúce technologické úkony z oblasti strojného obrábania  a úkony s mechanizovanými nástrojmi, čítať technické výkresy, normy a schémy, pracovné návody a ostatnú technickú dokumentáciu. Vie rozlíšiť vlastnosti kovových a nekovových materiálov podľa označenia. Je schopný používať jednoduché zdvíhacie a iné mechanizačné prostriedky pri pracovnej činnosti, dodržiavať zásady platné pri používaní elektrickej energie. Je schopný podľa návodu demontovať a zmontovať jednoduché montážne podskupiny a skupiny s výmenou alebo vyrobením náhradných dielov, viesť základnú evidenciu o vykonanej práci, ohodnotiť kvalitu a množstvo vlastnej činnosti a rozoznať príčiny nedostatkov, ktorých sa v priebehu činnosti dopustil. Absolvent pozná konštrukciu a funkciu hasiacich strojov a požiarnej techniky, ktorú udržuje, opravuje a obsluhuje. Absolvent získa výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške a môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

SkVP-MHT_qr.pdf