Záujemcom o štúdium

3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Profil absolventa študijného odboru 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Absolvent študijného odboru 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať technicko-hospodárske funkcie v oblasti stavebníctva, ale i v ostatných odvetviach hospodárstva a tiež kvalifikovane vykonávať manuálne odborné činnosti, ktoré súvisia s realizáciou, udržiavaním a opravovaním technického zariadenia budov, môže zastávať hlavne funkcie technologického, prevádzkového, obchodno-servisného, ale tiež robotníckeho charakteru. Absolvent musí byť adaptabilný, schopný získavať nové informácie, ďalšie vedomosti a zručnosti, využívať ich vo svojej práci, mať trvalý záujem o sledovanie vývoja vo svojom odbore. Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktoré mu umožňujú byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky myslieť, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Absolvent musí ovládať dôležité manuálne zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s pracovnoprávnymi normami spoločnosti, zásadami morálky a demokracie. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v jednom cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

Mechanik_SIZ_qr.pdf