Záujemcom o štúdium

3661 H Murár

Profil absolventa učebného odboru 3661 H murár

Absolvent učebného odboru murár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať. Má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Vie sa orientovať v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie, vykonáva údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb, osadzovať výrobky pridruženej stavebnej výroby a vykonávať jednoduché stavebnomontážne práce. Absolvent má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil pre kvalifikovaný výkon odborných činností. Je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch, je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov. Je schopný cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Má byť schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj stavebných materiálov a technológií, ovládať manuálne zručnosti. V práci je schopný uplatňovať moderné metódy a technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore 3659 4 stavebníctvo dennou, večernou alebo externou formou a získať úplné stredné odborné vzdelanie. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími aktivitami, prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako v tomto odbore.Po niekoľkomesačnej praxi je absolvent pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaniach murár, omietkár, obkladač, betonár, izolatér a montér suchých stavieb.

SkVP_murar_qr.pdf