Záujemcom o štúdium

3659 L Stavebníctvo

 

Nadstavbové štúdium pre absolventov stavebných trojročných učebných odborov a učebného odboru stolár. Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme, trvá dva roky a absolvent po absolvovaní maturitnej skúšky získa vysvedčenie o maturitnej skúške. V rámci získavania ďalších vedomostí môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

SkVP_Stavebnictvo_qr.pdf