Záujemcom o štúdium

3355 H Stolár

Profil absolventa učebného odboru 3355 H stolár

Absolvent učebného odboru stolár má základné vedomosti o rodnom jazyku. Má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku. Cudzí jazyk ovláda na takej úrovni, ktorá mu umožní komunikovať s cudzincami v bežných situáciách a používať ho pri výkone svojej profesie. Ovláda učivo stredoškolskej matematiky a fyziky. Má potrebné znalosti zo základov informatiky. Pozná základy ekologických zákonitostí v prostredí a integrácie človeka a prostredia. Je oboznámený so zákonitosťami organizácie a riadenia výrobnej a obchodnej činnosti, základnými ekonomickými pojmami charakterizujúcimi trhové hospodárstvo. Absolvent učebného odboru pozná vlastnosti drevných materiálov a ostatných materiálov používaných v odbore. Pozná princípy pôsobenia, vlastností materiálov na technické, ekonomické, úžitkové a estetické vlastnosti výrobkov. Pozná funkcie a technologické možnosti strojov a zariadení, ich prvkov a výrobných liniek. Ovláda jednotnú odbornú terminológiu a symboliku, základné technologické postupy a ich aplikáciu na jednotlivé typy výrobkov prvovýroby a druhovýroby, pri dodržaní zásad bezpečnosti práce, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Absolventi skupiny učebných odborov 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať základné odborné technické a technologické činnosti v oblasti spracúvania dreva a drevných materiálov v oblasti nábytkárskeho priemyslu a stavebno-stolárskej výroby, v oblasti výroby a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií, ich údržby a obnovy. Ovládajú príslušné pomôcky, náradie, výrobné zariadenia, materiály, typológiu konštrukcií, technológie spracúvania materiálov, výrobu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, kontrolu prevedených prác a výrobkov, ekonomiku výroby a služieb v odbore. Absolventi ovládajú bezpečnosť práce so strojmi a príslušným náradím, vedia používať a vyberať zodpovedajúce náradie pre konkrétne úkony. Absolventi po získaní výučného listu môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu drevárska a nábytkárska výroba alebo stavebníctvo.

SkVP-stolar_qr.pdf