Záujemcom o štúdium

3693 K Technik energetických zariadení budov

Profil absolventa študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov

Absolvent študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný stredný technický pracovník schopný samostatne vykonávať činnosti v oblasti technického zariadenia budov vrátane elektroinštalácií, ich montáž, údržbu, opravu a vykonávať skúšky, servis, diagnostikovanie a odstraňovanie závad na energetických zariadeniach budov a ich príslušenstve, poskytovať energetické služby a poradenstvo pri navrhovaní energetických zariadení budov a uvádzať ich do prevádzky. Je schopný pracovať samostatne alebo v pracovnom kolektíve. Prehĺbenie odbornej prípravy je možné formou špeciálnych účelových kurzov, ktorých príprava je organizovaná počas odborného výcviku ako je základný kurz zvárania plameňom Z – G1 (vrátane rezania kyslíkom), spájkovania plameňom Z – L (nerez, oceľ, liatina, meď, bronz, mosadz, hliník)   a zvárania plastov Z – U / P (rúry a tvarovky na tupo a zváranie elektrotvaroviek). Vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti získa odbornú spôsobilosť elektrotechnika podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia získa odbornú spôsobilosť pre spájanie rôznych druhov materiálov pre montáž, údržbu a opravu energetických zariadení budov a malých prevádzok. Po absolvovaní študijného odboru je schopný získané vedomosti a zručnosti uplatniť na súčasnom trhu práce vo firme ako zamestnanec, po určitej praxi aj ako živnostník pri výkone samostatne zárobkovej činnosti alebo v ďalšom štúdiu na vysokej škole príslušného technického charakteru. Je pripravený dopĺňať si najnovšie poznatky, ale aj zvyšovať si svoju odbornú kvalifikáciu v rámci celoživotného vzdelávania. Po absolventoch tohto odboru je veľký dopyt na trhu práce.

SkVP-TEZ.pdf