Záujemcom o štúdium

3667 K Technik vodár vodohospodár

Profil absolventa študijného odboru 3667 K technik vodár vodohospodár

Absolvent študijného odboru 3667 K technik vodár vodohospodár je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať kvalifikované odborné činnosti, ktoré súvisia s využitím poznania stavebných materiálov, ich vlastností pri zhotovení vodných objektov, údržbe a opravách stavieb. Súčasťou prípravy v danom odbore je osvojenie si technologických postupov pri úpravách brehov riek, vodných tokov, nádrží a priehrad, v nadväznosti na súvisiace práce. Počas odbornej prípravy si žiaci osvoja zásady kreslenia a čítania výkresov, náčrtkov objektov a vodných stavieb, získajú vedomosti o technologických postupoch pri realizácii stavieb vodohospodárskych objektov, ich prevádzky, obsluhy a údržby. Oboznámia sa s technologickým a strojným vybavením, pracovnými postupmi používanými pri prevádzkovaní zariadení hatí, vodných nádrží, priehrad, vodárenských sústav a čistiacich staníc odpadových vôd. Príprava absolventov je zameraná pre oblasť vodného hospodárstva s možnosťami profesijného využitia získanej odbornej kvalifikovanosti i v iných oblastiach hospodárstva. Žiaci sa počas štúdia oboznámia s činnosťami týkajúcimi sa vody, jej vlastností, použitia, dopravy, spotreby, hodnotenia jej kvality, úpravy, osvoja si zásady správneho hospodárenia s vodou a ochranou životného prostredia. Obsah vzdelávania a prípravy v študijnom odbore pozostáva zo všeobecnej a odbornej zložky výučby. Absolvent musí byť adaptabilný, schopný získavať nové informácie, ďalšie vedomosti a zručnosti, využívať ich vo svojej práci, mať trvalý záujem o sledovanie vývoja vo svojom odbore. Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktoré mu umožňujú byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky myslieť, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Absolvent musí ovládať dôležité manuálne zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s pracovnoprávnymi normami spoločnosti, zásadami morálky a demokracie. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tento odbor bol štyri roky v našej škole v experimentálnom overovaní a jeho potreba vznikla na základe požiadavky vodárenských spoločnosti na Slovensku  a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

SkVP_technik_vodar_vodohospodar_qr.pdf