Záujemcom o štúdium

3667 K Technik vodár vodohospodár

4-ročný študijný odbor

 

Názov školského vzdelávacieho programu

Technický pracovník v oblasti vodohospodárskych stavieb

Kód a názov ŠVP

36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia , 2013-762/1880:20-925

Kód a názov študijného odboru

3667 K technik vodár vodohospodár

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium

- nižšie stredné všeobecné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

- vysvedčenie o maturitnej skúške

- výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania

ISCED 3A – úplné stredné odborné vzdelanie

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa

- výkon činností technika vo vodárenstve a vodnom hospodárstve vo funkciách riadiaci pracovník (manažér) vo vodárenstve, riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve, špecialista kontroly kvality vôd, technický špecialista vodárenských koncepcií, technik vodohospodárskeho rozvoja a vyjadrovacích činností, dispečer krízového riadenia vo vodárňach a kanalizáciách, majster-supervízor vo vodárenstve, technik dispečingu vo vodárňach a kanalizáciách, technik merania a regulácie vo vodárenstve, technik ochrany vodných zdrojov, technik prevádzky kanalizácií a ČOV, technik prevádzky vodovodov, prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete, strojník vodohospodárskych zariadení, pracovník vo vodnom hospodárstve (okrem vodárenstva a kanalizácií), technik kanalizačných zariadení, mechanik, opravár vodomerov, odpočtár meracích prístrojov

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie)

- pomaturitné štúdium

- študijné programy prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie

Profil absolventa študijného odboru 3667 K technik vodár vodohospodár

Absolvent študijného odboru 3667 K technik vodár vodohospodár je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať kvalifikované odborné činnosti, ktoré súvisia s využitím poznania stavebných materiálov, ich vlastností pri zhotovení vodných objektov, údržbe a opravách stavieb. Súčasťou prípravy v danom odbore je osvojenie si technologických postupov pri úpravách brehov riek, vodných tokov, nádrží a priehrad, v nadväznosti na súvisiace práce. Počas odbornej prípravy si žiaci osvoja zásady kreslenia a čítania výkresov, náčrtkov objektov a vodných stavieb, získajú vedomosti o technologických postupoch pri realizácii stavieb vodohospodárskych objektov, ich prevádzky, obsluhy a údržby. Oboznámia sa s technologickým a strojným vybavením, pracovnými postupmi používanými pri prevádzkovaní zariadení hatí, vodných nádrží, priehrad, vodárenských sústav a čistiacich staníc odpadových vôd. Príprava absolventov je zameraná pre oblasť vodného hospodárstva s možnosťami profesijného využitia získanej odbornej kvalifikovanosti i v iných oblastiach hospodárstva. Žiaci sa počas štúdia oboznámia s činnosťami týkajúcimi sa vody, jej vlastností, použitia, dopravy, spotreby, hodnotenia jej kvality, úpravy, osvoja si zásady správneho hospodárenia s vodou a ochranou životného prostredia. Obsah vzdelávania a prípravy v študijnom odbore pozostáva zo všeobecnej a odbornej zložky výučby. Absolvent musí byť adaptabilný, schopný získavať nové informácie, ďalšie vedomosti a zručnosti, využívať ich vo svojej práci, mať trvalý záujem o sledovanie vývoja vo svojom odbore. Pre kvalifikovaný výkon odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie a široký odborný profil, ktoré mu umožňujú byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky myslieť, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov, schopný pracovať samostatne aj v tíme, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry. Absolvent musí ovládať dôležité manuálne zručnosti a cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s pracovnoprávnymi normami spoločnosti, zásadami morálky a demokracie. Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie. Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list, vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Tento odbor bol štyri roky v našej škole v experimentálnom overovaní a jeho potreba vznikla na základe požiadavky vodárenských spoločnosti na Slovensku  a Slovenského vodohospodárskeho podniku.

SkVP_technik_vodar_vodohospodar_qr.pdf