Aktuality

Druhé kolo prijímacích skúšok

 

Riaditeľstvo Strednej odbornej školy technickej na Kukučínovej ulici 23 v Košiciach

 v súlade s § 66 ods. 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade školy oznamuje, že dňa 20.06.2023 o 9.00 hod. sa v priestoroch školy uskutoční 2. kolo prijímacích skúšok pre prijatie žiakov na denné štúdium do prvého ročníka študijných odborov pre školský rok 2023/2024.

Voľné miesta

Študijné odbory

4-ročné:

Mechanik hasičskej techniky - 6 miest

Mechanik stavebnoinštalačných zariadení - 2 miesta

Technik vodár vodohospodár - 6 miest

Technik energetických zariadení budov - 7 miest

Ochrana osôb a majetku pred požiarom - 6 miest

Učebné odbory

3-ročné:

Murár - 7 miest

Stolár - 8 miest

2-ročné:

Stavebná výroba - 37 miest

Výroba konfekcie - 37 miest

Prijímacie skúšky do učebných odborov sa nekonajú!

Kritéria: prijimacie-konanie-kriteria.pdf

Prihláška: prihlaska.pdf

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení: potvrdenie-o-nastupeni_nenastupeni-na-studium-2.pdf

potvrdenie-o-zdravotnej-sposobilosti-ziaka.pdf