Užitočné odkazy

Užitočné informácie o školstve získate na týchto stránkach:

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Stromová 1, Bratislava

http://www.minedu.sk

 

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava

http://www.statpedu.sk

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, Bratislava

http://www.siov.sk

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania,  Žehrianska 9, Bratislava

http://www.nucem.sk

 

Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

http://www.cvtisr.sk

 

Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava

Regionálne pracovisko MPC, T. Ševčenka 11, Prešov

Detašované pracovisko MPC, Zádielska 1, Košice

http://www.mpc-edu.sk

 

Centrálny informačný portál rezortu školstva

www.iedu.sk

 

Výskumná agentúra, Sliačska 1, 831 02 Bratislava

http://www.vyskumnaagentura.sk

 

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu

Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania

Svoradova 1, Bratislava

http://www.saaic.sk

 

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

web.vucke.sk

 

Školské výpočtové stredisko, Okružná  3657, Michalovce

http://www.svsmi.sk

 

Okresný úrad, odbor školstva, Zádielska 1, Košice

http://www.minv.sk/?odbor-skolstva-2

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Karpatská 8,  Košice

www.kpppke.eu

 

Maturita jednoduchšie

www.zmaturuj.sk