Záujemcom o štúdium

3659 L Stavebníctvo

3659 L Stavebníctvo


 Nadstavbové štúdium pre absolventov stavebných trojročných učebných odborov a učebného odboru stolár. Štúdium sa organizuje v dennej a externej forme, trvá dva roky a absolvent po...

Pokračovať v čítaní
3347 L Drevárska a nábytkárska výroba

3347 L Drevárska a nábytkárska výroba


 Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov učebného odboru stolár. Štúdium trvá dva roky a absolventi získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.

Pokračovať v čítaní
2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 01 Strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení


 Dvojročné nadstavbové štúdium pre absolventov strojárskych trojročných učebných odborov. Absolventi po úspešnej maturite získajú vysvedčenie o maturitnej skúške a môžu pokračovať v štúdiu na...

Pokračovať v čítaní
2447 K Mechanik hasičskej techniky

2447 K Mechanik hasičskej techniky


Profil absolventa študijného odboru 2447 K mechanik hasičskej technikyAbsolvent chápe význam práce pre svoj rozvoj a pre rozvoj celej spoločnosti. Vzťah k práci sa u neho prejavuje uvedomelou...

Pokračovať v čítaní
2697 K Mechanik elektrotechnik

2697 K Mechanik elektrotechnik


Profil absolventa študijného odboru 2697 K mechanik elektrotechnikAbsolvent skupiny odborov 26 Elektrotechnika je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní...

Pokračovať v čítaní
3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení

3658 K Mechanik stavebno-inštalačných zariadení


Profil absolventa študijného odboru 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadeníAbsolvent študijného odboru 3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení je stredoškolsky kvalifikovaný...

Pokračovať v čítaní
3667 K Technik vodár vodohospodár

3667 K Technik vodár vodohospodár


Profil absolventa študijného odboru 3667 K technik vodár vodohospodárAbsolvent študijného odboru 3667 K technik vodár vodohospodár je stredoškolsky kvalifikovaný pracovník schopný samostatne...

Pokračovať v čítaní
3693 K Technik energetických zariadení budov

3693 K Technik energetických zariadení budov


Profil absolventa študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budovAbsolvent študijného odboru 3693 K technik energetických zariadení budov je pripravený uplatniť sa ako kvalifikovaný...

Pokračovať v čítaní
3661 H Murár

3661 H Murár


Profil absolventa učebného odboru 3661 H murárAbsolvent učebného odboru murár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať. Má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore...

Pokračovať v čítaní
3675 H Maliar

3675 H Maliar


Profil absolventa učebného odboru 3675 H maliarAbsolvent učebného odboru maliar je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne pracovať. Má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore...

Pokračovať v čítaní
3355 H Stolár

3355 H Stolár


Profil absolventa učebného odboru 3355 H stolárAbsolvent učebného odboru stolár má základné vedomosti o rodnom jazyku. Má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku...

Pokračovať v čítaní
3152 H 02 Krajčír - dámske odevy

3152 H 02 Krajčír - dámske odevy


Profil absolventa učebného odboru 3152 H 02 krajčír – dámske odevyAbsolventi vzdelávacieho programu sú pripravení na výkon odborných činností v odbore 3152 H 02 krajčír – dámske odevy. Teoretickú...

Pokračovať v čítaní